PDF Drukuj

Klauzula Informacyjna
dotyczy: RozporzÄ…dzenia o Ochronie Danych Osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ MEDYK S.C. Wiesława Rogowiec, Maria Pentok  z siedzibą: 44-100 Gliwice, Piastowska 3


Dane są przetwarzane w celu realizacji świadczeń medycznych na podstawie art. 9, ust. 2, lit. h. RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3”) oraz w celach marketingowych na podstawie świadomej zgody.


Dane osobowe pacjentów przetwarzane są na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  jej aktów wykonawczych.


Mają Państwo prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Państwa dane będą przekazywane do państw trzecich tylko w przypadku:

1.      Wyraźnej prośby lub zgody osobą, której dane dotyczą

2.      Przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, których dane dotyczą


Zawsze z zachowaniem szczególnej ostrożności i właściwych zabezpieczeń.


Państwa dane związane z udzielaniem świadczeń medycznych przechowywane będą 20 lat od zakończenia przetwarzania (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dane powierzone do celów marketingowych przestaną być przetwarzane niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług medycznych lub cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.


Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania.


Mają Państwo prawo także do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia przy czym nie dotyczy to danych medycznych, których przetwarzanie odbywa się na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Decyzje o przetwarzaniu Państwa danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.