PDF Drukuj

 

Wydatki na opiekę pielęgniarską możesz odliczyć od podatku!

 

 

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne(art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1997 z późn. zmianami) podlegają odliczeniu od podatku.

Za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione miedzy innymi na:

 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych
  w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
  wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
  w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
  oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się
  oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami
  w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
  b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
  niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetką transportu
  sanitarnego.

Odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, jednego z niżej wymienionych orzeczeń:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
  niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę
  szkoleniową albo rentę socjalną,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego
  na podstawie odrębnych przepisów,
 4. orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych
  przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą dokonywać również podatnicy,
na których utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własnei przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9.120 zł.